Nyhetsbevakning

Svensk juridik – vad händer under rättegången?

Svensk juridik – vad händer under rättegången?

Inom svensk juridik finns flera olika domstolar som behandlar tvister, brottmål och konflikter. Beroende på om rättegången sker mellan en individ och en myndighet eller mellan två individer så varierar instansen där rättegången kommer att hållas.

Juridik är läran om rättsreglernas tolkning och tillämpning

Syftet med en rättegång är att skapa rättvisa. Det görs genom att domstolen fastställer om ett brott har skett samt att redo ut tvister och konflikter mellan olika parter. Juridik är läran om rättsreglernas tolkning och tillämpning, att ha ett väl fungerande och oberoende rättsväsende är en av grunderna för demokrati och rättvisa. Alla som är målsägande eller tilltalad i Sverige har rätt till en kunnig person inom juridik som hjälper dig genom processen.

Som tidigare nämnt finns det flera olika typer av domstolar i Sverige och det är i dessa domstolar som läran om rättsreglernas tolkning och tillämpning kommer till sin spets. Står konflikten, tvisten eller brottsmålet mellan två individer finns tre domstolar som gäller:

  • Tingsrätten – första instans.
  • Hovrätten – andra instans.
  • Högsta domstolen – tredje instans.

Så här går en rättegång till i Tingsrätten:

  1. Domaren hälsar välkomna och ser över så att alla som ska vara på plats är det.
  2. Åklagaren lägger fram sin teori om hur brottet har gått till.
  3. Målsägande får berätta sin version om brottet
  4. Den tilltalade får ge sin version av vad som skett.
  5. Vittnen till brottet berättar vad de bevittnat.

Under förhandlingen kan åklagaren, försvarsadvokaten och domaren ställa frågor till målsägande och den tilltalade för att få ut ytterligare information om händelsen.

  1. När rättegången är klar överlägger rätten det som presenterats under förhandlingen och fastställer en dom. Ibland sker det direkt efter och ibland kan det ta två veckor innan domen presenteras. I vissa fall överklagas domen och då kan målet tas upp i nästa instans som är hovrätten.

Att den rättsliga processen följer de lagar som finns är mycket viktigt. Därför är de som jobbar med juridik välutbildade inom området. för att tillexempel bli advokat krävs lång utbildning, flera års erfarenhet och medlemskap i Sveriges advokatsamfund – först då får man den skyddade titeln advokat.

Nu har du fått en enkel överblick över hur en rättegång i tingsrätten i Sverige går till, vill du läsa mer om juridik och olika rättsprocesser kan gå till kan du läsa mer på till exempel rättegång.net som är en utmärkt jurist blogg.